Aplikujesz na
Stanowisko "Senior Character Artist"

  Imię

  Nazwisko

  E-mail

  Telefon

  Link do portfolio

  CV

  Załączniki

  ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) dalej jako RODO informuję, iż: Administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie:  „Horus Zbigniew Raczyński” Spółka Komandytowa, adres: ul. Puławska 359, 02-801 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców
  KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000268656, NIP: 9512204012, REGON: 14077931900000
   
  e-mail: office@horusmovies.com
   
  Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą, na podstawie art. 6 pkt 1 lit. a) RODO: na potrzeby procesu rekrutacji u Administratora.  

  Podanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale stanowi warunek umowny, albowiem jest niezbędne do przeprowadzenie procesu rekrutacji oraz zawarcia umowy z Administratorem. W przypadku niepodania danych prowadzenie rekrutacji oraz zawarcie umowy przez Pana/Panią z Administratorem nie będzie możliwe.

  Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty zewnętrzne świadczące usługi na rzecz Administratora – w związku ze świadczeniem tych usług.

  Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

  Podane przez Panią/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia procesu rekrutacji.

  Posiada Pani/Pan prawo do:
  a)    żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych,
  b)    żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
  c)    żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych,
  d)    żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
  e)    wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
  f)     przenoszenia Pani/Pana danych osobowych.

  Z powyższych praw można skorzystać poprzez:
  - kontakt e-mailowy pod adresem: office@horusmovies.com
  - kontakt pisemny na adres: ul. Puławska 359, 02-801 Warszawa

  Przysługuje Panu/Pani również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Danych Osobowych).

  Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.